Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

16:56
7991 eac2 500
Reposted fromwronia wronia viagdziejestola gdziejestola
16:55
Boję się, mamo,
że upadnę
i nie będzie nikogo,
kto by mnie złapał;
że będę lecieć
przeraźliwie długo
niżej niż na
dół
Boję się, mamo,
że zabłądzę
na prostej drodze
(…)
że się pomylę
zresztą
nie pierwszy
raz
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
chociaż 
mówią, że go już
nie mam.
— Paulina Żurek
Reposted fromherside herside viaMigotliwa Migotliwa

June 18 2017

15:50
3849 1fa7
Reposted fromtfu tfu
15:50
3844 8a2e
Reposted fromtfu tfu viaikari ikari

June 17 2017

16:57
1569 b0b2
Reposted fromtfu tfu viavogel vogel
16:56
16:55
1357 66ab
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viavogel vogel
16:54
1204 782b 500
Reposted fromstroschek stroschek viavogel vogel
16:54
8927 1f06 500
Reposted fromfirstofallhowdare firstofallhowdare viavogel vogel
16:54
1732 377a
Reposted fromtfu tfu
16:52
0669 13a0 500
Reposted fromoll oll viamalaola malaola
16:51
1735 65b6 500
Reposted fromtfu tfu viaAnetzschka Anetzschka
16:51
1752 3882
Reposted fromtfu tfu
11:52
5423 b02a 500
Reposted fromkyte kyte viaRedHeadCath RedHeadCath
11:51
2083 9203
Reposted fromtichga tichga viaRedHeadCath RedHeadCath
11:51
11:48
1684 a66d 500
Reposted fromgrobson grobson viapiehus piehus
11:48
7380 b4ac
Reposted frommyry myry viapiehus piehus
11:46
6590 7db9
Reposted fromtfu tfu viabloodrainbow bloodrainbow
11:46
6296 d9dc 500
Reposted fromtfu tfu viabloodrainbow bloodrainbow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl