Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

7991 eac2 400
Reposted fromwronia wronia viagdziejestola gdziejestola
Boję się, mamo,
że upadnę
i nie będzie nikogo,
kto by mnie złapał;
że będę lecieć
przeraźliwie długo
niżej niż na
dół
Boję się, mamo,
że zabłądzę
na prostej drodze
(…)
że się pomylę
zresztą
nie pierwszy
raz
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
chociaż 
mówią, że go już
nie mam.
— Paulina Żurek
Reposted fromherside herside viaMigotliwa Migotliwa

June 18 2017

3849 1fa7 400
Reposted fromtfu tfu
3844 8a2e 400
Reposted fromtfu tfu viaikari ikari

June 17 2017

1569 b0b2 400
Reposted fromtfu tfu viavogel vogel
1357 66ab 400
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viavogel vogel
1204 782b 400
Reposted fromstroschek stroschek viavogel vogel
8927 1f06 400
Reposted fromfirstofallhowdare firstofallhowdare viavogel vogel
1732 377a 400
Reposted fromtfu tfu
0669 13a0 400
Reposted fromoll oll viamalaola malaola
1735 65b6 400
Reposted fromtfu tfu viaAnetzschka Anetzschka
1752 3882
Reposted fromtfu tfu
5423 b02a 400
Reposted fromkyte kyte viaRedHeadCath RedHeadCath
2083 9203 400
Reposted fromtichga tichga viaRedHeadCath RedHeadCath
1684 a66d 400
Reposted fromgrobson grobson viapiehus piehus
7380 b4ac 400
Reposted frommyry myry viapiehus piehus
6590 7db9 400
Reposted fromtfu tfu viabloodrainbow bloodrainbow
6296 d9dc 400
Reposted fromtfu tfu viabloodrainbow bloodrainbow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl