Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2017

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 
7521 a9ef 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viastraycat straycat
1686 e6f3 420
Reposted fromreturn13 return13 viastraycat straycat
0161 2741 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viastraycat straycat
9242 4b54 420
Reposted fromheroes heroes viastraycat straycat
9423 666e 420
Reposted fromexistential existential viastraycat straycat
7705 a801 420
Reposted fromturquoise turquoise viastraycat straycat

Vintage NASA posters : Explore - Infinity - Journey

Reposted fromUnderOrion UnderOrion viastraycat straycat
pics/trump/papstbesuch.jpg
Reposted fromZaphodB ZaphodB viaikari ikari
0423 61bc 420
Reposted fromkaiee kaiee viaikari ikari
Reposted fromyarmus yarmus viaPoranny Poranny
9967 f243 420
Reposted frommiststueck miststueck viastraycat straycat
Ja byłem najcichszy. Nie próbowałem z nikim nic nawiązać, ale w ogóle taki jestem, że wolę bardzo chętnie nic nie mówić. Nie dlatego, że nie mam nic do mówienia, odwrotnie, bardzo odwrotnie, ale komu mówić, komu opowiadać, kto na to zasługuje? Dlatego wolę już słuchać chociażby.
— Edward Stachura, "Nocna jazda pociągiem"
Reposted fromapocomitonaco apocomitonaco viaoll oll
0039 0ac2 420
Reposted fromchudeszkity chudeszkity viaoll oll
6986 e429 420
Reposted fromtfu tfu viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl